Assemblea General Ordinària

7 de febrer de 2004

14 de febrer de 2004
9:00 en primera convocatòria
9:30 en segona convocatòria
Hotel Barceló Sants
Pça Països Catalans s/n. Estació de Sants

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior
2. Informe i propostes de la Presidencia
3. Presentació de la pàgina Web de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
4. Gestio econòmica de l'exercici 2003 i aprovacio si s'escau
5. Projecte de pressupost de l'any 2004 i aprovació si s'escau
6. Resum trajectòria esportiva de l'any 2003. Entrega d'insígnies a Presidents i Esportistes
7. Calendari de Competicions de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting per l'any 2004
8. Ponències i mocions, si es dona el cas que n'hi hagin de presentades
9. Torn obert de paraules, precs i aclariments

La Secretària
Sra. Emma Azamar Cambra

Barcelona, 12 de gener de 2004