Espècies, períodes i aigües continentals pescables 2010

11 de març de 2010

RESOLUCIÓ MAH/528/2010, de 23 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2010.

Trobareu un enllaç permanent a aquesta resolució a Normativa de pesca al riu.

Notícia classificada a: normativa