Novetats en la llicència federativa per a 2010

29 de desembre de 2009

Dues importants novetats han estat produïdes i que seran vigents al 2010 pel que fa a la utilitat de la Llicència Federativa.

A) Permisos de Pesca

Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2010 preveuen en la seva Llei de Mesures Fiscals i Financeres, els preus que regiran per pescar en les Zones de Pesca Controlada durant el 2010, i en el que desprès d’uns anys torna a recuperar el descompte per a pescadors federats. Així diu:

Article 17.2-5. Quota

La quota de la taxa per permisos de zones de pesca controlada és la següent:

 1. Salmònids amb mort
  • Tarifa general: 6,65 euros.
  • Membre de la societat de pescadors riberencs: 3,40 euros.
  • Membres federats: 4,25 euros.
 2. Salmònids sense mort
  • Tarifa general: 5,45 euros.
  • Membre de la societat de pescadors riberencs: 2,75 euros.
  • Membres federats: 3,25 euros.
 3. Intensiu amb mort
  • Tarifa general: 12,20 euros.
  • Membre de la societat de pescadors riberencs: 6,65 euros.
  • Membres federats: 8,75 euros.
 4. Intensiu sense mort
  • Tarifa general: 7,70 euros.
  • Membre de la societat de pescadors riberencs: 4,45 euros.
  • Membres federats: 5,25 euros.
 5. Ciprínids (anual)
  • Tarifa general: 16,45 euros.
  • Membre de la societat de pescadors riberencs: 7,70 euros.
  • Membres federats: 12 euros.
 6. Ciprínids (diari)
  • Tarifa única: 2,75 euros.

Així

 1. Els pescadors federats a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting gaudiran d’un descompte en els permisos (el de Membres federats)
 2. I aquells pescadors que demostrin la seva condició de riberencs (que visquin en el terme municipal) i siguin membres de les Societats de Pescadors del municipi en el que transcorri el tram de riu que sigui Zona de Pesca Controlada, gaudiran del descompte per “Membre de la societat de pescadors riberencs”. El concepte de “riberencs” s’aplica per primer cop a tots els pescadors de Catalunya, la societat a la que pertanyin sigui a la vegada riberenca de la Zona de Pesca Controlada, es a dir que el tram de riu que es Zona de Pesca Controlada transcorri pel municipi on s’ubica la Societat de Pescadors.

Aquesta mesura establerta pel 2010 esta ja en la línia del que preveu la recentment aprovada Llei d’Ordenació Sostenible de la Pesca en Aigües Continentals, en el seu article 42.7, que diu que els preus dels permisos de pesca en les Zones de Pesca Controlada hauran de preveure bonificacions per a les persones riberenques i també per a les que pertanyin a les societats de pescadors i a llurs federacions, en aquest cas la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

B) Llicències de Pesca per a mar i per a riu

La Llei de Pesca i Acció Marítima que entrarà en vigor al 2010, preveu que per a l’obtenció de la Llicència de Pesca a Mar, de la que hi hauran 2 classes: Costa i Embarcació, s’ha de tenir prèviament contractada una Assegurança, com la que inclou la Llicència Federativa de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting. La Llicència de Costa habilita també a pescar en aigües continentals, no així la d’Embarcació (Disposició Addicional tercera Llei de Pesca en aigües continentals).

I en el cas contrari, per a les persones que tinguin la Llicència de pesca per a aigües continentals, podran pescar a mar, sempre i quan tinguin contractada una assegurança com la que inclou la Llicència Federativa d’aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting.

D’aquesta manera la Llicència Federativa esdevé un element de gran importància pel que fa tant a l’obtenció dels permisos de pesca en les Zones de Pesca Controlada com per a l’obtenció de les Llicències de pesca que la Generalitat atorga tant per pescar a mar com a aigües continentals.

Conclusió

La Llicència Federativa i per tant el que els pescadors esportius estiguin associats en una Societat de Pescadors i afiliats a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, representa un valor important a l’hora de poder pescar tant a mar com a riu. Aquesta Llicència Federativa es pretén pugui ser el mecanisme per facilitar la pesca esportiva per part dels ciutadans que gaudim d’aquesta afició, i que la integració en societats i clubs sigui un element important per facilitar-la, com sempre ho ha estat en la societat catalana.

Es intenció d’aquesta Federació Catalana establir conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, els mecanismes de control adequats per tal s’apliqui de forma correcte aquestes mesures aprovades i que, com hem, dit atorguen un especial protagonisme a les Societats de Pescadors, i en aquesta Federació Catalana.

Desembre 2009

Notícia classificada a: tramits