Proposta de la FCPEC a la Llei de Messures Fiscals i Financeres pel 2010

13 de novembre de 2009

En la línia d'afavorir al conjunt de les Societats de Pescadors catalanes, la FCPEC adjunta la proposta de redactat de la Llei de taxes per l'any vinent.

Esmena al punt 2 de l’article 11 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres pel 2010

L’actual redactat es una discriminació al 80 % dels pescadors catalans, els de les zones metropolitanes, urbanes i litorals, que no son riberencs. Ens instaurar el “Coto Privado de Pesca”, que ni la pròpia legislació franquista preveia d’aquesta manera, per que la vigent Llei de Pesca del ’42, nomes preveu aquesta possibilitat a traves de concessió desprès de concurs públic, en el que poden intervenir Societats de pescadors legalment establertes, per tant federades, i que no tenen per que ser riberenques. Així doncs entenem que, apart de ser discriminatori, aquest article es il·legal.

Així un pescador de la Societat Santa Coloma de Gramenet , de la Seat, de Blanes o de Tàrrega, tindria la mateixa consideració que un pescador alemany o francès, el que no es lògic ni just.

No hi ha cap suport legal per dir que es una “Societat que gestiona” per tant gestora. No hi ha cap normativa que estableixi la condició de gestora, ni tenen cap nomenament ni contracte administratiu que les nomeni, creant per tant una clara indefinició i inseguretat jurídica, per que no es fixen ni els seus drets ni les seves responsabilitats. Existeixen per tant “Societats riberenques”, no “Societats gestores”.

Entenem que les Societats riberenques han de tenir pels seus socis un preu baix, però també s’ha de preveure un preu reduït per aquells pescadors que pertanyin a Societats de la resta de Catalunya, i un altre preu (el General) per la resta de pescadors. Esta clar que totes les Societats, d’acord amb la legislació vigent han de ser federades, per garantir la finalitat social i esportiva de l’activitat de la pesca continental i evitar així la possibilitat d’entrada en d’altres societats, com per exemple les mercantils. Apart d’afavorir l’associacionisme i el desenvolupament de l’esport federat, d’acord amb l’actual política de la Generalitat, que s’aplica a la majoria d’activitats esportives i de lleure. Així mateix en aquest sentit era totalment discriminatori el redactat que s’ha aplicat al 2009, per que també “obligava” a fer-se soci d’una d’aquestes societats riberenques si es volia anar a pescar amb una tarifa més reduïda, el que ha perjudicat enormement a Societats metropolitanes, urbanes i litorals, algunes amb més de 50 anys d’existència, que han vist davallar molt considerablement la seva massa social i per tant repercutir en el seu manteniment com a tals. Fa anys que aquestes societats mostren públicament el seu rebuig en aquesta discriminació per no entendre-la, i més amb aquest govern, i considerar-la fins i tot inconstitucional.

El pescador federat gaudeix a més d’una assegurança per danys propis i a tercers que el cobreix durant l’exercici de la seva activitat, fet que va totalment en la línia de l’actual política del Govern, de demanar la cobertura per aquells ciutadans que desenvolupen la seva activitat a la natura: Estem parlant a més d’una activitat a Domini Públic, per la qual cosa l’últim responsable d’un accident seria l’Administració, com a titular del mateix.

D’altra banda si volem afavorir la pesca sense mort, i per tant sostenible, ha d’existir una política de preus dirigida en aquest sentit, que no recull prou l’actual projecte de Llei.

Així proposem el següent redactat del punt 2 de l’article 11:

Es modifica l’article 17.2-5 del capítol II del títol XVII del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que queda redactat de la manera següent:

La quota de la taxa de permisos de zona de pesca controlada es la següent:

 1. Salmònids amb mort
  • Tarifa general: 6’65 €
  • Membre federat d’una societat de pescadors, que no sigui riberenca: 4’25€
  • Membre federat de la societat riberenca de la Zona de Pesca Controlada: 3’40 €
 2. Salmònids sense mort
  • Tarifa general: 4’45 €
  • Membre federat d’una societat de pescadors, que no sigui riberenca: 2’85€
  • Membre federat de la societat riberenca de la Zona de Pesca Controlada: 1’75 €
 3. Intensiu amb mort
  • Tarifa general: 12’10 €
  • Membre federat d’una societat de pescadors, que no sigui riberenca: 7’75€
  • Membre federat de la societat riberenca de la Zona de Pesca Controlada: 6’65 €
 4. Intensiu sense mort
  • Tarifa general: 6’65 €
  • Membre federat d’una societat de pescadors, que no sigui riberenca: 4’25€
  • Membre federat de la societat riberenca de la Zona de Pesca Controlada: 3’40 €
 5. Ciprínids (Diari)
  • Tarifa general: 3’40 €
  • Membre federat d’una societat de pescadors, que no sigui riberenca: 2’15€
  • Membre federat de la societat riberenca de la Zona de Pesca Controlada: 1’25 €
 6. Ciprínids (anual)
  • Tarifa general: 16’45€
  • Membre federat d’una societat de pescadors, que no sigui riberenca: 10€
  • Membre federat de la societat riberenca de la Zona de Pesca Controlada: 7’70 €

Per a facilitar l’obtenció dels permisos de pesca a les Zones de Pesca Controlada , la seva expedició podrà  realitzar-se a traves d'Internet, telefònicament a traves del 012, o be de forma presencial, tot adquirint els permisos de pesca en el territori, en aquells establiments que a tal efecte s’estableixin i es doni l'oportuna publicitat. A tal efecte el DMAiH establirà un acord amb la Societat de pescadors riberenca legalment constituïda, que ho sol·liciti per tal que, en aquells establiments que es considerin en l’acord, es faciliti l’obtenció presencial dels permisos de pesca per aquells pescadors que així ho desitgin. L’acord establirà les formules d’entrega dels permisos per part del DMAiH, d’expedició i de liquidació per part de la Societat de pescadors i de control per part del DMAiH".

Barcelona, novembre de 2009

Notícia classificada a: normativa