Sobre la obtenció de permisos i la nova llei de pesca

27 de març de 2009

NOTA DE PREMSA

LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CASTING, en relació a les propostes que el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) està realitzant en aquests dies a les Societats de pescadors del Pirineu Lleidatà, per tal de solucionar el problema originat per la gran dificultat d'obtenir permisos de pesca per Internet, vol comunicar que troba molt encertat que el Departament de Medi Ambient i Habitatge accedeixi definitivament a oferir la possibilitat d'obtenir aquests permisos directament al territori. Aquesta Federació Catalana, en les seves peticions al DMAiH ha vingut reclamant de forma continuada una solució al respecte, sol·licitada àmpliament a traves dels mitjans de comunicació i dels grups polítics.

Volem en aquest sentit assenyalar el que l'Assemblea de la Federació va aprovar, arrel de la tramitació parlamentaria de la Llei d'Ordenació de la Pesca Continental. Així el redactat de la nova Llei :

  1. Ha d'assegurar la Col·laboració-Implicació en la gestió del col·lectiu, concretament del sector al territori, a través de fórmules de col·laboració en la gestió de les Societats de pescadors ubicades en els municipis fluvials, i que assegurin la no exclusió o menysteniment de la resta de pescadors esportius.
  2. Ha d'assegurar l’accés a les zones de pesca a tots els pescadors esportius, facilitant especialment al col·lectiu integrat en Entitats esportives, on les que es promogui la sostenibilitat, la preservació del medi, el foment de la pràctica esportiva, l’associacionisme i la convivència amb els altres usuaris. Aquestes entitats (les Societats de pescadors) són la garantia que el pescador sap el que fa quan va a pescar. Així cal garantir l’accés al col·lectiu de zones i municipis no riberencs (Urbans, Metropolitans i Litorals), a través de facilitar l'accés als pescadors federats que gaudeixen de coneixements de la seva activitat i d’una assegurança, que garanteix que el pescador que accedeix al riu sap que fa i gaudeix d'una cobertura: Igual que el que es pretén actualment amb el que va a la Muntanya.

En aquest sentit, i donat que el DMAiH sembla que comença a entendre que postures tancades i intransigents com la no participació del col·lectiu i del territori està condemnada al fracas com s'ha vist, aquesta Federació Catalana sol·licita:

  1. Que per enguany ja, la participació de les Societats de pescadors no es restringeixi només a la expedició de permisos, sinó que les fórmules de col·laboració que esta previst endegar amb les mateixes, incloguin la col·laboració i participació en la gestió, com ha presentat aquesta Federació Catalana al Parlament de Catalunya.
  2. Que la possibilitat que s'obre per les Societats de les comarques pirinenques de Lleida s'obri per a les de tota Catalunya, i que la participació en l'expedició de permisos es faci única i exclusivament a través de les Societats federades, que són la garantia de la finalitat esportiva, social, i sense ànim de lucre.
  3. Que en les fórmules que s'estableixin per a l'expedició de permisos al territori s'asseguri, per part del DMAiH, la no discriminació de cap pescador esportiu, i més concretament de les àrees metropolitanes i urbanes. Que s'asseguri en definitiva la finalitat esportiva i social de la pesca en aquelles Zones de Pesca en les que es durà a terme aquest sistema. Al respecte aquesta Federació ha denunciat repetidament al DMAiH el fet de no garantir fins la data l'accés de tothom a pescar, i de no garantir que les persones que ho fessin gaudeixin dels coneixements sobre el que és i representa l'activitat que desenvoluparan. Aquesta Federació Catalana, d'acord amb la normativa vigent i l'estratègia esportiva del propi Govern, entén que el federat és l'esportista que pot desenvolupar amb garanties de coneixement i cobertura la seva activitat esportiva, i que les entitats esportives en les que s'integren (les Societats de pescadors i la Federació) són la garantia legal de la finalitat social de la pràctica esportiva.

Entenem que aquesta mesura que s'endega ha de convertir-se en un precedent fonamental per a la futura Llei d'ordenació de la pesca continental que es troba actualment al Parlament de Catalunya.

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting

Barcelona, 26 de març de 2009

Notícia classificada a: premsa