Pesca del peix espasa

3 d'octubre de 2008

El Reglament (CE) 40/2008 del Consell de 16 de gener de 2008 (DOUE Sèrie L núm. 19 de 23.01.2008), en el seu article 81, estableix per al període comprès entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre, una veda per al peix espasa que afecta a totes les modalitats pesqueres que operen en aigües mediterrànies ja siguin professionals o recreatives i que correspon a una transposició a una recomanació de l'ICAT de l'any 2007.

Conseqüentment, durant el període comprés entre el 15 d' octubre i el 15 de novembre de 2008 haureu de tenir en compte que no es podrà pescar cap exemplar de peix espasa (Xiphias gladius) en le Mediterrani.

Barcelona, 3 d'octubre de 2008.

Documents relacionats: