Nota Informativa: Permisos de pesca controlada 2007

25 de juliol de 2007

La Generalitat de Catalunya va publicar el dia 4 de juliol de 2007 a la Llei de Pressupostos de 2007, els nous preus de les taxes que graven els permisos de pesca a les zones de Pesca Controlada.

A continuació s'inclou el contingut de la carta que el president d'aquesta Federació, Lluís Pujal i Faurat, va remetre als presidents de les societats de pesca federades el passat dia 24 de juliol de 2007:

Benvolgut President,

La Generalitat de Catalunya va publicar el passat dia 4 de juliol a la Llei de Pressupostos de 2007, els nous preus de les taxes que graven els permisos de pesca a les Zones de Pesca Controlada. Així a partir de la data d'aquesta publicació (el 4 de juliol) són vigents aquests nous preus, que s'adjunten en la taula annexa del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Malgrat això i donada la complexitat que per vosaltres tindria l'aplicació dels nous preus en aquella data, aquesta Federació acomplint la seva obligació de defensar els seus afiliats es farà càrrec de la liquidació de l'increment fins el 31 de juliol de 2007. Per tant la vostra responsabilitat començaria l'1 d'agost de 2007, data en la que us serà exigible l'aplicació del nou preu en el moment de la seva liquidació.

No obstant això us preguem que els que pugueu apliqueu aquesta mesura ja, en el sentit de pal·liar el més possible l'esforç financer que aquesta Federació ha d'afrontar.

Aprofitem per recordar-vos que el descompte que aquesta Federació Catalana aplica, independentment dels preus, als pescadors federats i a la pesca sense mort, té com a fonament la potenciació de l'esport federat i de l'afiliació en aquesta Federació. I en quant a la pesca sense mort, per substituir la manca de política de foment d'una pesca més sostenible que no realitza el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Posem l'accent en l'aplicació del descompte a federats per advertir, com ja sabeu, que no s'acceptarà cap liquidació en la que s'hagi aplicat aquest descompte, a cap pescador que en el moment de la obtenció del mateix no estigui en possessió de la llicència federativa vigent.

S'adjunta quadre de preus a aplicar a tal efecte.

Restant a la vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte, i confiant en la vostra col·laboració, ben atentament

Lluís Pujal i Faurat
PRESIDENT

Barcelona, 24 de juliol de 2007