Períodes hàbils de pesca continental 2006

14 de març de 2006

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4589 de data 9 de març de 2006, la MAH/520/2006, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2006.

Trobareu permanentment aquesta resolució a Medi i Natura.