Períodes hàbils de pesca continental 2005

9 de març de 2005

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4337 de data 7 de març de 2005, la RESOLUCIÓ MAH/535/2005, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2005.

Trobareu permanentment aquesta resolució a Medi i Natura.