Assemblea General Ordinària

14 de gener de 2005

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Em plau convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Dia:12 de febrer de 2005.
Hora:9:00 h. en primera convocatòria.
9:30 h. en segona convocatòria.
Lloc:HOTEL BARCELO SANTS ( Plça. Països Catalans, s/n (estació de Sants) Tel: 93.503.53.00

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
2.Informe i propostes de la Presidència.
3.Canvis a la Federació Espanyola
4.Gestió econòmica de l'exercici 2004 i aprovació si s'escau.
5.Projecte de pressupost de l'any 2005 i aprovació si s'escau.
6.Resum trajectòria esportiva any 2004.
7.Calendari de competicions de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting per l'any 2005.
8.Ponències i mocions, si es dona el cas que n'hi hagin de presentades.
9.Torn obert de paraules, precs i aclariments.

El Secretari,
Sr. Alex de Juan i Monzon

Barcelona, 10 de gener de 2005.