FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Àrea d'Aigua dolça

CAMPIONAT DE CATALUNYA LLIGA DE CLUBS 2009 – FASE PREVIA -

Sant Vicenç de Castellet, 9 i 10 de Maig de 2009.


Zones: Repartides en tres grups, que competiran per separat.

1. Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet.

2. Els Bacus.

3. Esparreguera (Les Pells).

Bases del campionat

Inscripcions

Es realitzaran per part de les Delegacions Territorials, abans del dia 15 de març de l’actual, indicant nom del equip, associació, nom complert dels membres del equip i número de federativa de competició de l’any en curs. Els equips podran estar compostos per fins a set membres (5 participants a la primera fase, un reserva i un capità).


Cal fer-les arribar a la F.C.P.E. i C., per fax al 93 289 05 52, o bé per correu electrònic a l’adreça : roser@fcpeic.cat


Per poder participar en aquesta competició, és imprescindible tenir la llicència federativa de competició de l’any 2009.


Sorteig previ dels grups

Tindrà lloc a l’hotel L’Arumí, de Santa Eugènia de Berga, el dissabte 28 de març a les 10:30 h. del matí.


Sorteig

Per cada un dels tres grups es procedirà de la següent manera:

Primer es sortejarà un sector per cada membre de cada equip, i després s’assignarà la pesquera a cada un dels participants.

A la segona fase es procedirà de la mateixa forma que en la primera.

Cap equip podrà repetir “punta” fins que tots els altres n’hagin tingut una.


Longitud de les canyes

Pesca al coup: màxim 13,00 m.

Pesca anglesa: mínim 3,50 m.- màxim 4,50 m.

Pesca bolonyesa: mínim 4,50 m. – màxim 13,00 m.


Límits d’esquers i farines per fase

Asticot i similars: 3 litres.

Vers de vase: 2 terrines. (inclòs dins els 3 litres).

Fouillie: ½ litre. (inclòs dins els 3 litres).

Farines, terres, pedres, blat de moro i llavors: 17 litres.


Classificacions

La puntuació serà d’un punt per gram.

S’establirà una classificació independent per cada sector.


La Classificació per Sectors : S’establirà per ordre de major a menor puntuació obtinguda. En cas d’empat a punts (pes) en un mateix sector, els esportistes afectats tindran la mitjana aritmètica dels llocs obtinguts.

Els esportistes sense captures, obtindran un numero de punts igual a la mitjana de tots els llocs sense captures en el mateix sector.


La Classificació per Equips : Serà la suma dels llocs de cada membre del equip. En cas d’empat entre 2 o més equips, serà primer l’equip que tingui un major numero de punts (pes) total en la suma de tots els components en totes les fases.


Si segueix l’empat, serà primer el que tingui un major numero de punts (pes) per un dels components en una de les fases de la competició.

Els tres primers equips classificats de cada grup passaran a disputar la fase final del Campionat de Catalunya “Lliga de Clubs”, conjuntament amb els equips ja classificats.

Si els tres grups son del mateix nombre d’equips, el millor quart també passarà a la final. En cas contrari, passarà el millor quart dels grups amb més equips.

El total d’equips que passaran a la final serà de 10, que més els quatre ja classificats faran un total 14 equips per disputar la final.

Els equips classificats de l’any 2008 per la fase final son: APE Torelló “B”, Olot Colmic, Anglès “Bad Boys” i FPE Olot Sensas.


Desenvolupament de la competició

Un cop fet el sorteig i repartida la documentació, es marxarà cap a les pesqueres. Al arribar, l’esportista podrà introduir tot el seu equipament dins de la zona especifica i es retirarà fins a escoltar la senyal d’entrada (primer clàxon). En el transport del material podrà rebre ajuda d’altres persones que en cap moment podran entrar en el lloc de pesca.

Els llocs de pesca estaran degudament marcats i un cop ocupats per l’esportista i començada la competició, tant sols s’hi permetrà l’accés al control o persona autoritzada.

El material (canyes, plataformes etc..) no podrà ser muntat fora del lloc de pesca, ni introduït muntat. Tampoc es podran introduir farines preparades en boles. Però sí es podran barrejar i mullar les farines fora del lloc de pesca abans de la senyal d’entrada.

A partir de la senyal d’entrada en els llocs de pesca, l’esportista podrà entrar en el lloc i començar preparar tot el material, però ja no podrà rebre cap ajuda.

D’acord amb el reglament internacional, estarà permès subministrar als esportistes qualsevol tram de canya trencat, sempre i quant es realitzi per part del corresponent control o per algun membre de l’organització de la competició, Comitè o Jurat.

Tot esportista pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui. Però no podrà grumejar ni pescar fora dels límits del seu lloc o prolongació imaginaria dels mateixos.

La duració de cada fase serà de tres hores, des de la senyal d’inici (tercer clàxon) fins la senyal de fi (cinquè clàxon).

Des de la primera senyal “entrada en el llocs de pesca”, els esportistes disposaran de 120 minuts de temps per preparar tot el material.

Aproximadament 60 minuts després de l’entrada als llocs, els controls del sector passaran per revisar les farines i esquers, que ja hauran d’estar a punt, i que en cas de dubte podran mesurar.

Les farines es presentaran mullades, barrejades i tamisades. Un cop verificades, ja no es podran passar pel tamís ni utilitzar el trepant per barrejar-les, i només es podran mullar usant adequadament el vaporitzador.

A la segona senyal “grumeig intensiu”, cinc minuts abans de l’inici de l’acció de pesca, els esportistes podran grumejar de forma intensiva durant cinc minuts.

A la tercera senyal “inici de la competició”, començarà la prova. A partir d’aquesta senyal, tant sols es podrà grumejar suaument i de forma discreta. Per grumejar suaument s’entén manipular el grumeig amb una sola mà, sense cap altre recolzament.

S’autoritza l’ús adequat de la “cupela”, però es considerarà acció de pesca. És a dir, per poder utilitzar-la, no podrà haver-hi cap altra canya en acció de pesca. També es pot utilitzar per fer “l’intensiu”.

La quarta senyal, indica la proximitat de la fi de la prova. S’indica cinc minuts abans del final.

La cinquena senyal indica el final de la competició. Desprès d’aquesta senyal no serà vàlida cap captura que no es trobi fora de l’aigua.

Un cop acabada l’acció de pesca, l’esportista. tingui o no captures, romandrà en el seu lloc de pesca sense manipular els peixos, fins que l’equip de pesatge o els jutges es facin càrrec de la documentació, pesin les peces, que l’esportista tornarà a l’aigua amb la màxima cura possible just després de ser pesades, i posteriorment demanin la firma de conformitat de l’esportista.

La presentació de captures mortes o que el seu estat denoti mala conservació, implicarà la deducció del pes del total obtingut.Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el “Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación Española de Pesca

y Casting”.

Programa

Dissabte 9 de maig


06:45 h. Concentració al bar Cygnus (c/ Rafel de Casanovas, 110, baixos Sant Vicenç de Castellet).

07:00 h. Reunió de Delegats i sorteig.

09:00 h. PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs.

10:55 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu.

11:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició.

13:55 h. QUARTA SENYAL. Pre-avís fi competició.

14:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició.


Diumenge 10 de maig


07:00 h. Reunió de Delegats i sorteig.

09:00 h. PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs.

10:55 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu.

11:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició.

13:55 h. QUARTA SENYAL. Pre-avís fi competició.

14:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició.

15:00 h. Acte de clausura del campionat.


www.fcpeic.cat

e-mail: aiguadolça@fcpeic.cat