FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Àrea d'Aigua Dolça

SELECTIU CATALA 2009 – FASE PRÈVIA -

Sant Vicenç de Castellet, 25 i 26 d’abril de 2009.

Zones: Seran en un número variable, en funció de la quantitat d’esportistes inscrits, a les Z.P.C. de Sant Vicenç de Castellet, els Bacus i Esparreguera (les Pells)/Olesa.

Bases de la competició

Inscripcions

Es realitzaran per part de les Delegacions Territorials, abans del dia 6 d’abril de l’actual, indicant nom de l’esportista, associació o club al que pertany i número de federativa de competició de l’any en curs.

Cal fer-les arribar a la F.C.P.E. i C., per fax al 93 289 05 52, o bé per correu electrònic a l’adreça : roser@fcpeic.cat

Per poder participar en aquesta competició, és imprescindible tenir la llicència federativa de competició de l’any 2009.

 

Sorteig

Es farà un sorteig pur per cada una de les fases entre tots els participants. Cap esportista podrà repetir “punta”.

 

Longitud de les canyes

Pesca al coup: màxim 13,00 m.

Pesca anglesa: mínim 3,50 m.- màxim 4,50 m.

Pesca bolonyesa: mínim 4,50 m. – màxim 13,00 m.

 

Límits d’esquers i farines per fase

Asticot i similars: 3 litres.

Vers de vase: 2 terrines. (inclòs dins els 3 litres).

Fouillie: ½ litre. (inclòs dins els 3 litres).

Farines, terres, pedres, blat de moro i llavors: 17 litres.

 

Classificacions

La puntuació serà d’un punt per gram.

S’establirà una classificació independent per cada sector.

La Classificació per Sectors: S’establirà per ordre de major a menor puntuació obtinguda.

En cas d’empat a punts (pes) en un mateix sector, els esportistes afectats tindran la mitjana aritmètica dels llocs obtinguts. Els esportistes sense captures obtindran un número de lloc igual a la mitjana de tots els llocs sense captures en el mateix sector.

La Classificació final individual: S’establirà per la suma dels llocs obtinguts per cada participant en les diferents fases de que consta la competició, classificant-se de menor a major suma de llocs. En cas d’empat entre 2 o més esportistes, serà primer el que tingui

un major numero de punts (pes) total en la suma de les fases. Si segueix l’empat, serà primer el que tingui un major numero de punts (pes) en una de les fases de la competició.

Els 40 primers classificats obtindran el dret a participar en la fase final, i els classificats a partir del lloc 41è, i per rigorosa classificació, es consideraran reserves per cobrir possibles absències. En qualsevol cas, a la fase final participaran 40 esportistes.

 

Desenvolupament de la competició

Els llocs de pesca estaran degudament marcats i un cop ocupats per l’esportista i començada la competició, tant sols s’hi permetrà l’accés al control o persona autoritzada.

Un cop fet el sorteig i repartida la documentació, es marxarà cap a les pesqueres. Al arribar, l’esportista podrà introduir tot el seu equipament dins de la zona especifica i es retirarà fins a escoltar la senyal d’entrada (primer clàxon).

En el transport del material podrà rebre ajuda d’altres persones que en cap moment podran entrar en el lloc de pesca.

El material (canyes, plataformes etc..) no podrà ser muntat fora del lloc de pesca, ni introduït muntat. Tampoc es podran introduir farines preparades en boles. Però sí es podran barrejar i mullar les farines fora del lloc de pesca abans de la senyal d’entrada.

A partir de la senyal d’entrada en els llocs de pesca, l’esportista podrà entrar en el lloc i començar preparar tot el material, però ja no podrà rebre cap ajuda.

D’acord amb el reglament internacional, estarà permès subministrar als esportistes qualsevol tram de canya trencat, sempre i quant es realitzi per part del corresponent control o per algun membre de l’organització de la competició, Comitè o Jurat.

Tot esportista pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui. Però no podrà grumejar ni pescar fora dels límits del seu lloc o prolongació imaginaria dels mateixos.

La duració de cada fase serà de tres hores, des de la senyal d’inici (tercer clàxon) fins la senyal de fi (cinquè clàxon).

Des de la primera senyal “entrada en el llocs de pesca”, els esportistes disposaran de 120 minuts de temps per preparar tot el material.

Aproximadament 60 minuts després de l’entrada als llocs, els controls del sector passaran per revisar les farines i esquers, que ja hauran d’estar a punt, i que en cas de dubte podran mesurar.

Les farines es presentaran mullades, barrejades i tamisades. Un cop verificades, ja no es podran passar pel tamís ni utilitzar el trepant per barrejar-les, i només es podran mullar usant adequadament el vaporitzador.

A la segona senyal “grumeig intensiu”, cinc minuts abans de l’inici de l’acció de pesca, els esportistes podran grumejar de forma intensiva durant cinc minuts.

A la tercera senyal “inici de la competició”, començarà la prova. A partir d’aquesta senyal, tant sols es podrà grumejar suaument i de forma discreta. Per grumejar suaument s’entén manipular el grumeig amb una sola mà, sense cap altre recolzament.

S’autoritza l’ús adequat de la “cupela”, però es considerarà acció de pesca. És a dir, per poder utilitzar-la, no podrà haver-hi cap altra canya en acció de pesca. També es pot utilitzar per fer “l’intensiu”.

La quarta senyal, indica la proximitat de la fi de la prova. S’indica cinc minuts abans del final.

La cinquena senyal indica el final de la competició. Desprès d’aquesta senyal no serà vàlida cap captura que no es trobi fora de l’aigua.

Un cop acabada l’acció de pesca, l’esportista. tingui o no captures, romandrà en el seu lloc de pesca sense manipular els peixos, fins que l’equip de pesatge o els jutges es facin càrrec de la documentació, pesin les peces, que l’esportista tornarà a l’aigua amb la màxima cura possible just després de ser pesades, i posteriorment demanin la firma de conformitat de l’esportista.

La presentació de captures mortes o que el seu estat denoti mala conservació, implicarà la deducció del pes del total obtingut.

Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación Española de Pesca y Casting”.

Programa

Dissabte 25 d’abril

07:15 h. Concentració al bar Cygnus (c/ Rafel de Casanovas, 110, baixos Sant Vicenç de Castellet).

07:30 h. Reunió de Delegats i sorteig.

09:00 h. PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs.

10:55 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu.

11:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició.

13:55 h. QUARTA SENYAL. Pre-avís fi competició.

14:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició.

 

Diumenge 26 d’abril

07:30 h. Reunió de Delegats i sorteig.

09:00 h. PRIMERA SENYAL. Entrada als llocs.

10:55 h. SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu.

11:00 h. TERCERA SENYAL. Inici competició.

13:55 h. QUARTA SENYAL. Pre-avís fi competició.

14:00 h. CINQUENA SENYAL. Fi competició.

15:00 h. Acte de clausura del campionat.

 

www.fcpeic.cat

e-mail: aiguadolça@fcpeic.cat