Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

30 de gener de 2008

Em plau convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

Dia: 23 de febrer de 2008
Hora: 9:00 h. en primera convocatòria.
9:30 h. en segona convocatòria.
Lloc: HOTEL BRUC - situat a l’autovia Barcelona – Lleida Km. 570
Telèfon: 93/771.00.36

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 2. Informe i propostes de la Presidència:
  • Programa estratègic de la pesca marítima esportiva a Catalunya.
  • Ratificació del Conveni amb Vice-presidència i Departament de Medi Ambient i Habitatge.
  • Criteris per l’atorgament d’ajuts a les Societats de Pescadors federades.
  • Llicències federatives.
 3. Gestió econòmica de l’exercici 2007 i aprovació si s’escau.
 4. Projecte de pressupost de l’any 2008 i aprovació si s’escau.
11:00 – 11:30h. PAUSA/CAFÉ
 1. Resum trajectòria esportiva any 2007.
 2. Lliurament d’insígnies als esportistes.
 3. Calendari de competicions de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting per l’any 2008.
 4. Ponències i mocions, si es dona el cas que n’hi hagin de presentades.
 5. Torn obert de paraules, precs i aclariments.

El Secretari.

Sr. Àlex de Juan Monzón
Secretari FCPEC Barcelona, 22 de gener de 2008